بی‌احترامی، تحقیر و کتک زدن همسر؛ زندگی جهنمی با مجری مشهور تلویزیون