مردی که ۲۲ نفر از اقوامش را در زلزله کرمانشاه از دست داد