با درخواست بازاریان بازگشایی مسیر خیابان شریعتی رشت بازبینی می‌شود