تکذیب مفقود شدن یک بیمار در بیمارستان پورسینای رشت