ماجرای رمانی که رهبری خواندند/ بهترین کتاب از نظر رهبری